ANBI status

Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde is aangewezen door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Een ANBI is een organisatie die zich voor tenminste 90% inzet voor het algemeen nut. Er is geen winst streven en de organisatie heeft volledige transparantie over haar activiteiten, beleid en financiële verantwoording.

Algemeen nut beogende instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De ANBI-status heeft daardoor voordelen voor zowel de stichting als voor de gever.
De stichting hoeft over ontvangen giften, schenkingen, donaties, nalatenschappen en legaten geen schenkingsbelasting of successie rechten te betalen. De gift kan zo volledig worden besteed aan 'Het ontwikkelen, stimuleren en integreren van holistische (dier)geneeskunde, door middel van wetenschappelijk onderzoek, educatie en uitwisseling van informatie'.

Ook voor de gever zijn er belastingvoordelen. Zo kunnen giften in veel gevallen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting of bij bedrijfsmatige schenkingen van de vennootschapsbelasting (VPB).

De ANBI-status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de organisatie en de bestemming van de giften en donaties. Op de website van de belastingdienst kunt u alle informatie vinden over deze bijzondere status.


Beloningsbeleid: de bestuurders of vrijwilligers ontvangen geen beloning voor uitgevoerde werkzaamheden. Ze kunnen uitsluitend een vergoeding ontvangen voor onvermijdbare gemaakte onkosten in de uitoefening van de functie (zoals reiskosten en portikosten).


Hier vindt u het beleidsplan en geplande activiteiten voor 2020-2022

Hier vindt u de financiële verantwoording over 2021